Warunki użytkowania

Warunki użytkowania 

Niniejsza witryna internetowa www.landscaperpro.pl jest prowadzona przez ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers ponosi wyłączną odpowiedzialność za witrynę internetową i jej zawartość.

Korzystanie przez Użytkownika z witryny www.landscaperpro.pl (włącznie z jej zawartością i wszelkimi innymi usługami świadczonymi przez nas w dowolnym czasie) podlega poniższym Warunkom korzystania z witryny internetowej. Uznaje się, że Użytkownik zaakceptował te Warunki, uzyskując dostęp do witryny lub rejestrując się w witrynie internetowej.

Prawa dotyczące zawartości

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa dotyczące materiałów zamieszczonych w witrynie www.landscaperpro.pl są własnością ICL Specialty Fertilizers, albo materiały zostały zamieszczone w witrynie za zgodą właściciela tych praw.

Jako odwiedzający witrynę internetową www.landscaperpro.pl Użytkownik może swobodnie przeglądać witrynę, jednak dostęp do witryny, pobieranie lub wykorzystywanie na jednym komputerze witryny www.landscaperpro.pl bądź jakichkolwiek materiałów zawartych w witrynie www.landscaperpro.pl (“Materiały”), w tym tekstów, ilustracji i nazwisk pojawiających się w tej witrynie jest wyłącznie dozwolone do prywatnych celów Użytkownika związanych z przeglądaniem witryny. Nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie używać, ponownie przesyłać ani wykorzystywać Materiałów bez pisemnego pozwolenia ICL Specialty Fertilizers. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych licencji na Materiały ani praw do Materiałów, ani żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej ICL Specialty Fertilizers lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Użytkownikowi nie wolno dekompilować, dekonstruować, przerabiać, wynajmować, oddawać w leasing, wypożyczać, podlicencjonować ani tworzyć żadnych prac pochodnych z witryny www.landscaperpro.pl, w tym z jakichkolwiek informacji i programów udostępnianych za pośrednictwem www.landscaperpro.pl.

Warunki korzystania z witryny internetowej stanowią niniejszym, że Użytkownikowi nie wolno kopiować, zapisywać, pobierać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, przekazywać ani używać do jakichkolwiek celów – handlowych lub niehandlowych – witryny www.landscaperpro.pl, ani żadnych informacji zawartych w www.landscaperpro.pl, za wyjątkiem w zakresie wymaganym do wyświetlania stron i używania witryny oraz do nawigacji w witrynie www.landscaperpro.pl.

Warunki gwarancji, informacji, dostępności i linków do innych witryn internetowych. 

ICL Specialty Fertilizers dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności Materiałów, lecz niektóre z nich są dostarczane ICL Specialty Fertilizers przez strony trzecie. ICL Specialty Fertilizers nie jest w stanie sprawdzać ich dokładności i kompletności i nie odpowiada za ich dokładność i kompletność. ICL Specialty Fertilizers zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i/lub ulepszeń w Materiałach oraz w produktach i usługach opisywanych w Materiałach, w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie jesteśmy odpowiedzialni za usługi i informacje dostarczane w witrynie www.landscaperpro.pl ani za dostępność jakichkolwiek innych witryn internetowych lub materiałów, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem www.landscaperpro.pl

Ponadto nie propagujemy żadnych treści, ogłoszeń reklamowych, transakcji, produktów ani usługi na stronach stron trzecich lub udostępnianych przez strony trzecie, bądź pochodzących z innych witryn internetowych lub z innych materiałów, do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem www.landscaperpro.pl, ani nie jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty lub działania obraźliwe spowodowane bądź rzekomo spowodowane przez korzystanie lub związane z korzystaniem z jakichkolwiek treści, ogłoszeń reklamowych, produktów lub usług udostępnianych przez strony trzecie bądź pochodzących z innych witryn internetowych lub z innych materiałów, bądź spowodowane opieraniem się na nich.

Wszelkie transakcje pomiędzy Użytkownikiem a jakimikolwiek stronami trzecimi, do których dostęp uzyskano w witrynie lub za pośrednictwem witryny www.everris.com, w tym płatności za dostarczenie produktów lub usług oraz wszelkie inne oświadczenia lub zapewnienia związane z tego rodzaju transakcjami są dokonywane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a przedmiotową stroną trzecią.

Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na niepociąganie ICL Specialty Fertilizers do odpowiedzialności za żadne straty lub szkody jakiekolwiek rodzaju powstałe w wyniku takich przypadków i nieangażowanie nas w jakiekolwiek spory między Użytkownikiem a stronami trzecimi.

Witryna internetowa www.landscaperpro.pl jest dostarczana “taka jaka jest”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. ICL Specialty Fertilizers nie udziela gwarancji kompletności ani dokładności informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej ani ich możliwych zastosowań. W konsekwencji tego informacje powinny być poddawane przez odwiedzających witrynę starannej ocenie. Ani ICL Specialty Fertilizers, ani żadna inna spółka z nią powiązana, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkowanie lub dostarczanie tej witryny internetowej do Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, uboczne, następcze, pośrednie lub szkody podlegające karze, wynikające z dostępu do, korzystania z bądź niemożności korzystania z niniejszej witryny internetowej, albo z jakichkolwiek błędów lub pomyłek w zawartości tej witryny internetowej.

Zawieszenie dostępu do witryny www.landscaperpro.pl

ICL Specialty Fertilizers BV zastrzega sobie prawo do:

(i) odmówienia Użytkownikowi lub zawieszenia dostępu Użytkownika do witryny www.landscaperpro.pl bądź do dowolnej części www.landscaperpro.pl, za powiadomieniem lub bez powiadamiania o tym Użytkownika, jeśli korzystanie z witryny przez Użytkownika zostanie przez nas uznane za obraźliwe, stanowiące nadużycie lub uwłaczające interesom innych użytkowników witryny www.landscaperpro.pl,bądź za naruszające niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej, wszystko to do ustalenia przez spółkę ICL Specialty Fertilizers według jej własnego uznania; oraz

(ii) do usuwania dowolnych treści lub materiałów przesłanych przez Użytkownika do witryny www.landscaperpro.pl, za powiadomieniem lub bez powiadamiania o tym Użytkownika.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu do witryny www.landscaperpro.pl z jakiejkolwiek przyczyny komukolwiek i w jakimkolwiek czasie.

Granice odpowiedzialności

Wykluczamy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa – za wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez zaniedbanie z naszej strony – wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania i szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z witryny lub związane z witryną (korzystaniem z witryny) www.landscaperpro.pl i/lub jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych od czasu do czasu za pośrednictwem www.landscaperpro.pl.

To wykluczenie odpowiedzialności ma w każdym względzie i bez ograniczeń zastosowanie do wszelkich przerw w świadczeniu usług, utraty zysków, utraty kontraktów lub możliwości biznesowych, utraty danych oraz wszelkich innych szkód następczych, ubocznych, specjalnych lub podlegających karze, wynikających z witryny www.landscaperpro.pl, nawet jeśli powiadomiono nas o możliwości takich szkód, niezależnie od tego, czy wystąpiły one w ramach umowy, czy zobowiązań pozaumownych, na podstawie statutu, czy w inny sposób.

Promocje i konkursy

Okresowo ICL Specialty Fertilizers może oferować w witrynie www.landscaperpro.pl konkursy i promocje i przedstawiać w niej inne oferty. Każda taka oferta będzie podlegać swoim własnym wyraźnie określonym warunkom i ograniczeniom i może nie być dostępna we wszystkich miejscach.

Zobowiązania Użytkownika wobec nas

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny www.landscaperpro.pl wyłącznie w rozsądny sposób, zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny internetowej i/lub wszelkimi dodatkowymi, okresowo egzekwowanymi warunkami korzystania z witryny, oraz na korzystanie z niej w sposób zapewniający zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (w tym – bez ograniczeń – z przepisami lokalnie obowiązującymi Użytkownika).

Co więcej, Użytkownik nie będzie używać witryny www.landscaperpro.pl (ani żadnej jej części) do przekazywania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, obscenicznym lub o charakterze gróźb, bądź takich, które w naszej opinii mogą wywołać rozdrażnienie lub lęk u lub stanowić niedogodność dla jakichkolwiek osób, bądź zawierających jakiekolwiek wirusy lub praktyki komputerowe, które mogą spowodować uszkodzenia lub zakłócać działanie witryny www.landscaperpro.pl i/lub jakichkolwiek usług zapewnianych przez witrynę www.landscaperpro.pl.

Użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie witryny www.landscaperpro.pl w sposób mogący spowodować przerwanie działania, uszkodzenie, zmniejszenie efektywności działania lub jakiekolwiek zakłócenia działania witryny www.landscaperpro.pl lub jej części.

W przypadku, gdy korzystanie z witryny przez Użytkownika lub przez jakąkolwiek osobę upoważnioną do tego przez Użytkownika lub osobę, za którą Użytkownik jest odpowiedzialny (na przykład jako pracodawca) spowoduje straty lub szkody dla nas lub dla jakiejkolwiek innej osoby, Użytkownik zgadza się natychmiastowo pokryć na nasze żądanie wszelkie straty lub szkody, które będzie można nam przypisać, w tym – gdy będzie to wymagane – wszelkie koszty prawne, administracyjne lub techniczne mogące wynikać z takiego korzystania z witryny.

Wkład wnoszony przez Użytkownika

W przypadku przekazania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów do witryny www.landscaperpro.pl (w tym, lecz bez ograniczania się do tego: wszelkich tekstów, grafik, nagrań wideo lub audio), Użytkownik przyznaje ICL Specialty Fertilizers na cały czas trwania objęcia ochroną praw własności intelektualnej (jeśli takowa występuje) nieodpłatnie niewyłączne, podlicencjonowane prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych z, rozpowszechniania, odtwarzania i wykonywania wszystkich praw autorskich i praw do jawności w odniesieniu do wszelkich tego rodzaju materiałów na całym świecie oraz do włączania ich w inne prace w dowolnych mediach.

Jeśli Użytkownik nie chce przyznać takich praw ICL Specialty Fertilizers, nie powinien przekazywać swojego wkładu do witryny www.landscaperpro.pl

Przekazując swój wkład do witryny internetowej, Użytkownik także:

(i) gwarantuje, że wkład ten stanowi jego własne oryginalne dzieło;

(ii) zgadza się na pokrycie ICL Specialty Fertilizers wszelkich kosztów prawnych, odszkodowań i innych kosztów, jakimi może zostać obciążona ICL Specialty Fertilizers w wyniku złamania powyższej gwarancji przez Użytkownika; oraz

(iii) w zakresie obowiązującego prawa zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych związanych z wkładem Użytkownika na rzecz wszystkich celów w nim określonych.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a specyficznymi warunkami określonymi gdzie indziej w witrynie www.landscaperpro.pl dotyczącymi konkretnych materiałów, obowiązywać będą te ostatnie.

Zasady ogólne

ICL Specialty Fertilizers może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Wszelkie takie zmiany będą wiążące dla Użytkownika. Dlatego też należy regularnie odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami korzystania z witryny, które są wiążące dla Użytkownika. 

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny z powodu przepisów prawa obowiązujących w danym stanie lub kraju, gdzie niniejsze Warunki mają obowiązywać, wówczas w zakresie, w którym warunek ten jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on anulowany i usunięty z niniejszych Warunków, przy zachowaniu pozostałych warunków, które nadal pozostają w pełnej mocy i są wiążące i wykonalne.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i zostały opracowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej będą przedkładane do rozstrzygnięcia Sądowi Okręgowemu w Amsterdamie, Holandia.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2020

*Everris International B.V. jest częścią ICL Specialty Fertilizers, z którego prowadzone są wszelkie działania marketingowe i komunikacyjne. 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Niniejsza witryna internetowa www.landscaperpro.pl (” Witryna internetowa”) jest prowadzona przez ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers ponosi wyłączną odpowiedzialność za Witrynę internetową i jej zawartość.

Aby zapewnić lepszą ochronę prywatności Użytkownika przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności, objaśniając w niej nasze praktyki w zakresie obchodzenia się z informacjami online, stosowane z poszanowaniem danych osobowych Użytkownika gromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak ICL Specialty Fertilizers przetwarza dane osobowe użytkowników.

Gromadzone informacje

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, umożliwiając Użytkownikowi odwiedzanie naszej Witryny internetowej bez informowania nas o tym, kim jest Użytkownik. W przypadku niektórych usług od Użytkownika może być jednak wymagane przekazanie nam jego danych osobowych. Terminem dane osobowe określane są wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, która jest zidentyfikowana lub którą można zidentyfikować. Gromadzimy dane osobowe (takie, jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, zainteresowania, prośby Użytkownika itp.), które Użytkownik przekazuje nam, prosząc o informacje lub komunikując się z nami w inny sposób. Gdy w Witrynie internetowej wymagane są dane osobowe, niektóre prośby mają oznakowanie “Wymagane”: te dane osobowe są niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji lub usługi, o którą Użytkownik prosił.

Ponadto, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę internetową, gromadzimy określone informacje niezwiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, dotyczące środków użytych do uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Dane te gromadzimy za pomocą plików cookie. Cookies (tzw. ciasteczka) to pliki zawierające informacje, które mogą być zapisywane w komputerze Użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Pliki cookies są stosowane do rozróżniania Użytkownika od innych użytkowników oraz umożliwiają szybkie przechodzenie ze strony na stronę w naszej Witrynie internetowej. Dzięki cookies możemy dowiedzieć się, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Pomagają nam one również w ulepszaniu jej struktury i zawartości. W naszej Polityce cookies, która ma również zastosowanie do korzystania z Witryny internetowej przez Użytkownika, opisujemy, jak wykorzystujemy pliki cookie.

Jak są wykorzystywane informacje o Użytkowniku

Dane osobowe gromadzone w Witrynie internetowej są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

– Poznanie potrzeb i preferencji Użytkownika, opracowywanie, wprowadzanie na rynek, sprzedaż lub dostarczanie produktów i usług oraz (możliwe) badania zachowań i oceny.
– Dostosowywanie zawartości Witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i regionu geograficznego Użytkownika.
– Wykrywanie błędów, zaniedbań, nadużyć, kradzieży i innych nielegalnych działań i ochrona przed nimi spółki ICL Specialty Fertilizers i stron trzecich oraz audytowanie zgodności z przyjętymi politykami.

– Spełnianie próśb Użytkownika o nasze usługi (takich, jak prośba o nadsyłanie biuletynu informacyjnego Everris), odpowiadanie na zapytania ofertowe Użytkownika oraz składanie ofert, które według nas mogą być interesujące dla Użytkownika.

W sposób dozwolony i zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Ujawnianie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, jakie otrzymujemy za pośrednictwem Witryny internetowej w celach opisanych powyżej. Ponieważ jesteśmy częścią Grupy Israel Chemicals LTD Group (“ICL”), otrzymane od Użytkownika dane osobowe możemy przekazywać Grupie ICL i spółkom z nią powiązanym. Grupa ICL i spółki z nią powiązane mogą wykorzystywać dane osobowe do tych samych celów, do jakich my możemy wykorzystywać te dane. Zestawienie spółek, od których Użytkownik może otrzymywać informacje można znaleźć tutaj. Grupa ICL i spółki z nią powiązane będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Nie sprzedajemy (i nie wynajmujemy) ani nie przekazujemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim oraz nie wymieniamy się danymi osobowymi użytkowników ze stronami trzecimi, innymi niż nasza Grupa ILC i spółki z nią stowarzyszone oraz usługodawcy określeni poniżej.

Usługodawcy: Dane osobowe gromadzone w Witrynie www.icl-sf.com będą ujawniane innym firmom i osobom fizycznym wykonującym w naszym imieniu określone funkcje, takie jak np. monitorowanie ruchu w witrynie internetowej. Takie podmioty mają wyłącznie dostęp do danych osobowych wymaganych do wykonywania w naszym imieniu tych funkcji i nie wolno im wykorzystywać ani przechowywać tych informacji do żadnego innego celu (żadnych innych celów).

Przeniesienie majątku przedsiębiorstwa: W przypadku dokonania przez ICL Specialty Fertilizers sprzedaży lub przeniesienia określonej części jej majątku, do aktywów, które będą podlegać przeniesieniu w ramach takiej transakcji mogą należeć również dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej. W przypadku przejęcia całego majątku spółki ICL Specialty Fertilizers bądź spółki lub marki powiązanej z Grupą ICL, w ramach tego przejęcia mogą zostać przeniesione dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej. W takim wypadku będziemy wymagać od nabywcy, cesjonariusza lub podmiotu przyjmującego przenoszone aktywa traktowania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Zgodność z prawem / zasadami bezpieczeństwa: ICL Specialty Fertilizers może ujawnić określone dane osobowe w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest wymagane do zapewnienia zgodności z prawem bądź, że takie ujawnienie jest konieczne do ochrony użytkowników Witryny internetowej, samej Witryny internetowej bądź społeczeństwa.

Zarządzanie komunikowaniem się za pośrednictwem poczty e-mail

Użytkownicy zainteresowani ofertami produktów oraz innymi informacjami o ICL Specialty Fertilizers, mogą zapisać się na listę osób otrzymujących biuletyn informacyjny ICL Specialty Fertilizers. Istniejący klienci ICL Specialty Fertilizers mogą otrzymywać wiadomości e-mail oraz innego rodzaju komunikaty elektroniczne.

Z listy osób otrzymujących od ICL Specialty Fertilizers wiadomości e-mail i inne komunikaty elektroniczne można się z łatwością wypisać (opt out), klikając link “unsubscribe” (“wypisz”) zawarty w korespondencji mailowej, bądź nadsyłając wiadomość e-mail na adres info-poland@icl-group.com

Dzieci

W cel zapewnienia zgodności z prawem federalnym nie gromadzimy ani nie zachowujemy świadomie w Witrynie internetowej danych osobowych dostarczonych przez dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może z czasem zostać zmieniona, gdy do Witryny internetowej zostaną dodane nowe elementy. W przypadku istotnej zmiany stosowanych przez nas praktyk gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, zmiana ta będzie mieć zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które są gromadzone na bieżąco i będą gromadzone w przyszłości. Zostanie wówczas również zaktualizowana “data wejścia w życie” polityki.

Deklaracja dotycząca bezpieczeństwa

Ponieważ bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo informacji, stosujemy wszystkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do lub utracie danych osobowych.

ICL Specialty Fertilizers ogranicza liczbę pracowników mających dostęp do baz danych zawierających dane osobowe naszych klientów, a nasi pracownicy są informowani o ważności poufności tych danych. Mimo stosowania przez nas tych środków bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać o tym, że zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie zawsze jest możliwe i być świadomy tego, że dostarcza nam swoje dane osobowe.

Prawo dostępu, korekty i sprzeciwu

Przetwarzając dane osobowe, podejmujemy uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie utrzymywania poprawności i aktualności tych danych do celów, do których je zgromadzono. Zapewniamy Użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie jest w sposób zasadny wymagane do uzasadnionego celu biznesowego określonego w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnego z prawem.

Jeśli zechcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Państwa danych osobowych, proszę to zrobić, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Kontaktując się z nami, proszę podać, jakie informacje chcieliby Państwo za naszym pośrednictwem skorygować, zaktualizować lub usunąć oraz proszę się należycie zidentyfikować.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg odnośnie niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, proszę się z nami skontaktować:

Email: info@iclsf.com
Telefon: +31 (0)418 655 700
Fax: +31 (0)418655 795

Adres pocztowy: ICL Specialty Fertilizers

P.O. Box 2702
6401 DE Heerlen
Holandia

*Everris International B.V. jest częścią ICL Specialty Fertilizers, z którego prowadzone są wszelkie działania marketingowe i komunikacyjne.